Publikacija

Publikacija za šolsko leto 2019/2020 je v pripravi.


V šolskem letu 2018/2019 je izšel dodatek k publikaciji, najdete ga --tukaj--. (1,6 MB)
Obveščamo vas, da je Svet Glasbene šole Kranj na svoji seji z dne 27. 2. 2012 sprejel Pravila Glasbene šole Kranj, ki obravnavajo tudi postopek znižanja oz. oprostitve plačila prispevka staršev. Zaradi sprejetega člena, ki ga navajamo v nadaljevanju, bo v celotnem postopku prišlo do sprememb, zato vas prosimo, da se dosledno držite navodil.


Otroci iz socialno ogroženih družin so lahko upravičeni do znižanja ali oprostitve plačila prispevka za materialne stroške. Meja za znižanje prispevka za materialne stroške je dohodek na družinskega člana, ki je manjši od 33% povprečne plače vseh zaposlenih v RS oziroma v izrednih primerih tudi višji, vendar so podane druge težke okoliščine v družini, ki onemogočajo plačilo celotnega prispevka staršev. Podrobnejša pravila za zmanjšanje ali oprostitve plačila prispevka staršev za materialne stroške, določi svet šole na predlog ravnatelja.
O znižanju oziroma o oprostitvi plačila prispevka za materialne stroške odloči ravnatelj v skladu s pravili iz prejšnjega odstavka na podlagi pisne prošnje staršev, kateri je priložena kopija zadnje odločbe o otroškem dodatku. Navodila v zvezi z vložitvijo prošnje so vsakoletno zapisana v Publikaciji šole. Starši oz. drugi upravičeni prosilci vloge oddajo do 10. septembra za tekoče šolsko leto, in ne kot je bilo zapisano v Dodatku k publikaciji za šolsko leto 2011/2012, ker so bila Pravila sprejeta kasneje, kot pa je bil izdan Dodatek k publikaciji.
Učenec, ki ga učiteljski zbor predlaga za prejem posebne nagrade za šolsko leto je, lahko v prihodnjem šolskem letu oproščen plačila prispevkov.
Ravnatelj si pred odločitvijo pridobi mnenje učiteljev, ki učenca poučujejo, o učenčevi uspešnosti in prizadevnosti pri posameznih predmetih. Do popolne oprostitve plačila prispevka so lahko, ob izpolnjevanju pogojev, določenih v pravilih iz prvega odstavka tega člena, opravičeni le učenci, ki so bili v prejšnjem šolskem letu odlično ocenjeni pri vseh predmetih.
Ravnatelj odloči o vlogi staršev s sklepom najkasneje do konca oktobra ter o tem obvesti starše oziroma drugega opravičenega  prosilca. Znižanje ali oprostitev prispevka velja za obdobje, ki ga  določi ravnatelj v sklepu.  
Po pravilih iz prvega odstavka tega člena in po postopku v tem členu se v izjemnih primerih lahko zniža tudi najemnina za inštrument.
Svet zavoda vsako leto ob sprejemu letnega delovnega načrta odloči, ali je glede na finančno stanje zavoda in drugih dejavnikov mogoče znižanje ali oprostitev plačila prispevka za materialne stroške oziroma najemnine za inštrument iz prejšnjih odstavkov tega člena oziroma določi najvišji skupni znesek  vseh znižanj oziroma oprostitev plačil prispevkov za tekoče šolsko leto.
Učenci, ki obiskujejo 1. razred glavnega predmeta, niso upravičeni do oprostitve plačila prispevka za materialne stroške.

 
ISKANJE
KOLEDAR
januar 2020
P T S Č P S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
PRIHAJAJOČI DOGODKI
23.01.2020 19:00
Razredni nastop (E. Krajnčan, M. Marošek)
28.01.2020 18:00
Nastop harfistk
30.01.2020 18:00
Nastop kontrabasistov
PRIJAVA NA e-NOVICE

S poslano prijavo soglašam s hranjenjem svojih osebnih podatkov za uporabo e-poštnega naslova za pošiljanje obvestil in e-novic.

Ime in priimek:

E-mail naslov: